جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “مهدی اجتماعی”

  • هزینه پروژههزینه 1,000,000 ریال - 10,000,000 ریال

در نظر است برای معرفی سایت معین کالا، و نحوه ارائه خدمات به مشتریان  ویدئوی معرفی در قالب موشن گرافی تهیه شود تهیه کننده می…

  • سطح پروژهسطح بالا
  • نوع شغلنوع شغل: از راه دور
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه
  • هزینه پروژههزینه 300,000 ریال - 1,000,000 ریال

برای بلاگ سایت معین کالا و نوع خدمات و محصولاتی که در آن عرضه می شود مد نظر است محتوای خاص تهیه شود. دسته بندی…